Kỹ thuật trong ngành CN năng lượng

Công nghiệp Năng lượng là một thuật ngữ chung cho tất các các ngành công nghiệp có liên quan tới sản xuất và kinh doanh Năng lượng, bao gồm chiết xuất nhiên liệu, sản xuất, lọc và phân phối. Xã hội ngày nay tiêu dùng một lượng lớn nhiên liệu và do đó, ngành Công nghiệp năng lượng đóng góp một phần chủ chốt trong cơ sở hạ tầng và việc duy trì xã hội ở hầu hết các nước trên thế giới. 

Dưới đây là một số chi tiết hoàn chỉnh được chế tạo bằng máy của Mazak.